Kodeks etyczny

Podstawą działań Zakładów Mięsnych Carnis-Koło Bronisław Rowecki w zakresie zasad postępowania biznesowego oraz promowania zasad zrównoważonego rozwoju jest prowadzenie interesów w sposób etyczny i zgodny z prawem, poszanowaniem zasad społecznego równouprawnienia, ochrony wartości, poszanowania środowiska naturalnego oraz profesjonalizmu we wszystkich aspektach działalności firmy.

Do swoich najważniejszych zadań firma zalicza dbanie o dobre imię i zaufanie wszystkich zainteresowanych stron.

Kodeks etyczny nie jest ogólnie wiążącym przepisem prawnym ani wewnętrzną zasadą firmy Jego przestrzeganie ze strony firmy jest jej moralnym obowiązkiem regulującym zachowanie i postępowanie wszystkich pracowników w stosunku do firmy, współpracowników, odbiorców, pozostałych partnerów handlowych oraz instytucji państwowych i publicznych.

Stosunki z odbiorcami

Honor i równość w stosunku do odbiorców firma przyjmuje jako podstawę trwałych i korzystnych stosunków handlowych.

Firma dokłada wszelkich starań, aby jej wyroby były zgodne z deklarowanymi parametrami jakości i wymaganiami stanowionymi przez przepisy prawa i klientów.

Firma jest świadoma ważności terminowości wszelkich dostaw. Podczas realizacji procesu sprzedaży Firma nie będzie używała żadnych innych środków poza prawnie uznanymi metodami handlowymi.

Praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju Firma uważa za niedopuszczalne. Informacje uzyskane od odbiorców Firma uważa za poufne.

Stosunki z dostawcami

Celem Firmy jest poszukiwanie wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami oraz promowanie i wdrażanie Zasad Etyki i Zasad Postępowania w Biznesie bądź równorzędnych zasad we wzajemnej współpracy.

Możliwości efektywnego promowania tych zasad będą istotnym wyznacznikiem przy podejmowaniu decyzji o nawiązywaniu bądź kontynuacji danej współpracy.

Firma jest świadoma ważności zawartych umów i zasad związanych z terminowymi płatnościami.

Stosunki z pracownikami

Stosunki z pracownikami spółka opiera na szacunku do godności każdego człowieka. Firma zatrudnia i awansuje pracowników w oparciu o posiadane przez nich kwalifikacje do wykonywania danej pracy, bez udziału jakiejkolwiek politycznej, rasowej, religijnej czy narodowościowej dyskryminacji, bez względu na płeć, wiek, stan cywilny, przynależności do mniejszości narodowej, poglądów czy niepełnosprawności.

  • Firma gwarantuje regularne nagradzania swoich pracowników za wykonaną pracę, włącznie z prawidłową wypłatą wynagrodzeń w umówionych terminach.
  • Firma jest otwarta na dialog z przedstawicielami załogi w celu rozpatrywania wszystkich wniosków i postulatów.
  • Firma nie toleruje seksualnej, fizycznej czy psychicznej przemocy w stosunku do pracowników.
  • Firma nie będzie korzystać z pracy wykonywanej przez dzieci lub pracy przymusowej, nie będzie tez korzystać z usług firm, które wykorzystują taką pracę.
  • Firma nie będzie akceptować warunków pracy lub traktowania pracowników w sposób naruszający międzynarodowe prawo lub zwyczaje.
  • Firma wymaga, aby pracownicy przestrzegali zasad bezpieczeństwa pracy oraz ustanowionych zasad wykorzystania funduszu godzin pracy.
  • Firma wymaga, aby pracownicy nie działali na szkodę majątku spółki i właściwie zarządzali powierzonymi im materiałami i mieniem, mając na uwadze ochronę dóbr pracodawcy.

Ochrona majątku firmy

Wykorzystywanie do celów osobistych, bez zgody Zarządu, pozycji firmy lub informacji pozyskanych przez pracowników w miejscu pracy jest zabronione.

Żadnemu pracownikowi nie wolno korzystać z majątku, informacji lub pozycji firmy w celu uzyskania niestosownych korzyści osobistych. Pracownicy mają wobec firmy obowiązek wspierania jej uzasadnionych interesów, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja

Stosunki z instytucjami państwowymi, samorządami i regionem

W stosunkach z samorządami Firma ma prawo i obowiązek zajmować stanowisko w sprawach dotyczących firmy, jej pracowników, klientów, udziałowców lub lokalnych społeczności w sposób zgodny z naszymi wartościami i Zasadami Etyki i Zasad Postępowania w Biznesie.

Nie stawiamy przeszkód osobom, które chcą zaangażować się społecznie lub politycznie w tym również kandydować w wyborach do urzędów publicznych, o ile jest to zgodne z uwarunkowaniami lokalnymi i prawem krajowym czy międzynarodowym.

W komunikacji z organami instytucji państwowych Firma posługuje się informacjami zgodnymi z prawdą. Firma dba o właściwe prowadzenie księgowości i terminowe regulowanie swych zobowiązań finansowych w stosunku do instytucji państwowych i samorządu.

Środowisko naturalne

Firma nieustannie dba o poprawę stanu środowiska naturalnego po przez minimalizacją wszelkich zniszczeń środowiska naturalnego, obniżenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie zużycia materiałów pomocniczych.

Prowadząc swoją działalność gospodarczą Firma stosuje się do krajowych i unijnych przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.

Stosunki z konkurencją

Firma popiera wolną przedsiębiorczość. Naszym dążeniem jest konkurowanie w uczciwy i etyczny sposób w ramach obowiązujących przepisów prawa o konkurencji – nie będziemy uniemożliwiać innym firmom podejmowania działań w zakresie wolnej konkurencji.

Zarząd Firmy jest zainteresowany wszelkimi informacjami związanymi z naruszaniem zasad niniejszego kodeksu etycznego, a w przypadku konieczności gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków.

Zasady Etyki i Zasady Postępowania w Biznesie są fundamentem dla Firmy i przestrzeganie ich jest niezbędnym elementem ciągłego rozwoju i sukcesu.